S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky e-shopu

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shopVšeobecné obchodné podmienky pre e-shop ( ďalej len ,,VOP,, )
30.09.2013

1.PREDMET ÚPRAVY

2.DEFINÍCIE

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

4. KÚPNA CENA TOVARU

5. ČAS DODANIA ( DODACIA LEHOTA )

6. MIESTO DODANIA

7. SPôSOB PREPRAVY TOVARU DO MIETSA DODANIA

8. DODANIE TOVARU

9.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

10.ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 

1. PREDMET ÚPRAVY

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti AJAP s.r.o., so
sídlom Studenohorská 2068/47, 841 03 Bratislava, IČO: 47013923, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Sro, vložka číslo 87273/B ( ďalej len ,, spoločnosť AJAP,, alebo len ,,AJAP,, ) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.elektro-ajapsro.sk

 

2. DEFINÍCIE

 

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový  obchod spoločnosti AJAP s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.elektro-ajapsro.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou AJAP s.r.o. na uvedenej stránke.

 

2.3.REGISTRÁCIA. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov
o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu , avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované  AJAP s.r.o. ( zľavy, pravidelné informovanie  o zľavách a akciách v spoločnosti AJAP  s.r.o.

 

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobená na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez
E-Shop a uzavrieť s AJAP  s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez na E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti AJAP  s.r.o.. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

 

2.5.Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť
objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru .

 

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár  obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia ( prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.elektro-ajapsro.sk , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru ( napr. názov, meno, atď .) a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.elektro-ajapsro.sk. Na kúpne zmluvy uzavretej zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

 

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

 

3.1. K uzatvoreniu kúpnej znluvy na základe ktorej spoločnosť AJAP s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar  ( ďalej len ,,Kúpna zmluva,,) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti AJAP  s.r.o.

 

3.2.Návrh na uzavretie zmluvy ( objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti AJAP  s.r.o. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.elektro-ajapsro.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

 

3.3 Objednávka obsahuje tiež :

 

1.vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy
a plne s nimi súhlasí,

2.vyhlásenie o tom , že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy

3. udelenie bezvýhradného súhlasu so  spracovaním
a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti AJAP  s.r.o. , a v prípade, ak
objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať  tovar, že tak robí iba s jej súhlasom
a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami
a povinnosťami v týchto VOP

4.  vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká :

 

1.odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany AJAP  s.r.o.

 

2. márnymuplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

 

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti AJAP  s.r.o. adresované kupujúcemu , v ktorom spoločnosť AJAP s.r.o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné
prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e- mailovú adresu uvedenú vo  formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti AJAP s.r.o. neznamenajú prijatie návrhu.

 

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť AJAP s.r.o. je  oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

 

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť , teda okamihom
doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok AJAP  s.r.o. dodať kupujúcemu
tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu
a prepravné.

 

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná
len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti AJAP  s.r.o.. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť AJAP  s.r.o. povinná prijať.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

 

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany AJAP s.r.o.

 

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu AJAP s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu
účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do  miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

 

4.3 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti AJAP  s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov,
spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 

 1. platba na účet spoločnosti AJAP  s.r.o. platobnou kartou pred dodaním
  tovaru,

 2. platba na účet spoločnosti AJAP  s.r.o. prostredníctvom online platobných
  nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e – platbami VÚB,..),

 3. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí
  tovaru,

 4. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na
  dobierku“) pri prevzatí tovaru,

 5. platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

 

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti AJAP  s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti AJAP s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

 

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť AJAP s.r.o. povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky.
Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť AJAP s.r.o. dodať tovar kupujúcemu v najneskôr lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

 

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere
spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

 

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti AJAP s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti AJAP s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

MIESTO DODANIA

 

6.1.Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť AJAP  s.r.o. ju ako
miesto dodania potvrdila.

 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU
DO MIESTA DODANIA

 

7.1.Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

 

7.2.Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Poštová preprava do 3-5 dní („na dobierku“),

 2. Preprava kuriérom do 2 dní,

 3. Expresná preprava kuriérom do 24 hodín - iba pre Bratislavu.

7.3.Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do
miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

8. DODANIE TOVARU

 

8.1.Záväzok spoločnosti AJAP  s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

8.2.Záväzok spoločnosti AJAP s.r.o. dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť AJAP s.r.o. bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti AJAP s.r.o..

 

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti AJAP s.r.o. späť, je spoločnosť AJAP s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

9.1. Spoločnosť AJAP  s.r.o.zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

 

9.2.Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.1.Pokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť AJAP s.r.o. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

 

10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

 

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

 1. predaj tovaru určeného osobitne pre jedného
  objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno
  vrátiť;

 2. predaj audiovizuálneho diela, zvukového
  záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo
  multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového
  programu ak prebehla jeho inštalácia

 3. predaj novín, časopisov a periodickej tlače

 

10.4.V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom elektronického
formuláru umiestneného na webovej stránke e-shopu
.

 

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti AJAP  s.r.o.Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť AJAP s.r.o. povinná:

 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom
  kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: AJAP  s.r.o. Studenohorská 2068/47, 841 03  Bratislava.  Odporúčame Vám  tovar zaslať ako
  balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože
  dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do
  balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a
  kópiu ústrižku od doručovateľa.

 2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní
  odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

10.7. AJAP s.r.o. si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť AJAP s.r.o. vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti AJAP s.r.o.  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti AJAP s.r.o. kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

 

10.8.Spoločnosť AJAP s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 

 1. ak pri platbe na účet spoločnosti AJAP s.r.o.
  kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,

 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od
  kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane
  spoločnosti AJAP  s.r.o.,

 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na
  príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

 4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti AJAP
  s.r.o., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť AJAP s.r.o.
  schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa
  nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach AJAP s.r.o. inak ho
  zaobstarať,

 5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú
  spoločnosť AJAP s.r.o. tovar nakupuje.

10.9.Odstúpenie AJAP s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti AJAP s.r.o. kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

 

10.10.Odstúpenie AJAP s.r.o. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti AJAP s.r.o. na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

 

10.11.Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť AJAP s.r.o. oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop AJAP s.r.o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

11.2. AJAP s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej
zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. AJAP s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).11.3. AJAP s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná
adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných
komerčných informácií AJAP s.r.o., bude mu ich AJAP s.r.o. zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese objednavky@ajapsro.sk.11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, poskytujeme subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci
dotazník, ktorý môžete alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

 

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 

 1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v
  zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism.
  b).

 2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho
  alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar,
  dodania objednaného tovaru,

 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom
  e-shopu,

 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre
  vybavovanie prípadných reklamácií,

 6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných
  informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom
  adresáta.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
VOP

 

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 30.9.2013.

 

12.2.Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.elektro-ajapsro.sk.

 

12.3.Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení
kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

N2VjNjA